சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம்

சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம்

சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம்

சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம்

A constable who prefers to mind his own business gets into a situation where he has to hide from a most-wanted gangster.

சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம் Details

Title சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம்
Air Date Dec 21, 2018
Runtime 134 Minutes
Networks Vishnu Vishal Studios,
Genres Action, Comedy,
Country India,
Languages ta,

சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம் Casts

சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம் REVIEWS

சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம் Movie Alternate Links